VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 05.08.2020

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS.

Tidligere eier: Sigmund Einar Ryens dødsbo, 30 aksjer

Ny eier: Gudbrandsdølen AS

Pris: 420,- per aksje

Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet eller melding om at aksje(r) har skiftet eier. Melding om at man gjør forkjøpsrett for aksjene gjeldende, i henhold til dette varslet, må derfor være mottatt senest den 05.10.2020.

Innbetaling av løsningssummen skjer direkte til kjøper og skal etter aksjeloven gjøres opp innen en måned etter at forkjøpsrettskravet ble fremsatt. Dersom flere gjør forkjøpsrett gjeldende, skal aksjene fordeles forholdsmessig etter aksjeinnehav før overdragelsen. Endelig fordeling vil derfor ikke være klar før etter utløpet av tomånedersfristen for å fremsette krav om forkjøpsrett. Gudbrandsdølen vil etter utløpet av tomånedersfristen sende melding til alle parter med nærmere opplysninger om gjennomføringen. Mrk imidlertid at dette ikke fritar for plikten til å betale løsningssummen til kjøper innen 1 måned fra kravet ble fremsatt. Det oppfordres derfor til å vente til den siste uken av tomånedersfristen med å fremsette krav om forkjøpsrett.

Forkjøpsrett til aksjer i Gudbrandsdølen AS gjøres gjeldende og gjennomføres i henhold til aksjelovens §4-19 til §4-23. Aksjeeiere som ønsker å benytte forkjøpsretten til de aksjer som er nevnt ovenfor må gi skriftlig melding om dette til Gudbrandsdølen AS(rune.olsen@gd.no).

Skriftlig melding om at forkjøpsrett gjøres gjeldende, fremkommet innen fristen, er bindende for aksjeeieren. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det varslet omfatter. Dersom flere aksjeeier gjør forkjøpsrett gjeldende for de aksjer varslet gjelder tildeles aksjene i henhold til bestemmelsene i aksjeloven.

%d bloggere liker dette: